انتخابات نخستین دوره هیات مدیره مرکز زرتشتیان در سن دیگو

Watermarking file "wp-content/uploads/2008/11/11-500x295.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/11.jpg 621w"...
Image of type "jpg 621w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/11/11-500x295.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/11/11.jpg 621w"...
Image of type "jpg 621w" not supported.

رستم شیرمردیان: انتخابات برای گزینش هیات مدیره مرکز زرتشتیان در سن دیگو، یکشنبه ۲ نوامبر برگزار خواهد شد.

این نخستین دوره انتخابات برای گزینش این هیات مدیره است و گروه انتخاب شونده مدیریت مرکز و ساختمان در حال خریداری در سن دیگو را زیر نظر مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به عهده خواهد گرفت.

بنا بر اعلام انجمن امنای مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و گروه نگرش بر این انتخابات، زرتشتیانی که ساکن سن دیگو نیستند نیز میتوانند در این انتخابات شرکت کنند. در صورتی‌ که تعداد همکیشان حاضر در روز انتخابات بیش از نصف اعضای این مرکز نباشد، انتخابات به دوره دوم که به فاصله کمتر از یک ماه از تاریخ اولیه برگزار خواهد شد، موکول میشود.

این انتخابات ساعت ۲ پسین یکشنبه دوم نوامبر در مکان زیر در شهر سن دیگو برگزار خواهد شد:

9711 Oviedo Way, San Diego, CA 92129

Comments are closed.