گردهمايى جشن سده در ايالت واشنگتن

Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3-500x365.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3.jpg 1017w"...
Image of type "jpg 1017w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3-500x365.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3.jpg 1017w"...
Image of type "jpg 1017w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.

سياتل: زرتشتيان ايالت واشنگتن آمريكا به مناسبت جشن سده در تاريخ شنبه 12 بهمن ماه گرد هم آمدند. در اين برنامه، نخست، نيايش توسط خانم فرانك سروشيان اجرا گرديد. سپس خانم فرنگيس سروشيان دقايقى در مورد فلسفه و تاريخچه جشن سده صحبت كردند.

در ادامه همكيشان به معرفى خود پرداخته و پيشنهادهايى را مطرح نمودند. از جمله اين پيشنهادها، ارتباط بيشتر ميان همكيشان جديد ساكن ايالت و افراد قديمى تر بود. همچنين تعدادى از همكيشان نسبت به برگزارى كلاسهاى اوستا براى كودكان و همچنين بزرگسالان اظهار علاقه نمودند كه برگزارى اين كلاسها توسط هيئت مديره انجمن مورد پيگيرى قرار خواهد گرفت. اين برنامه با صرف شام كه توسط همكيشان تهيه شده بود، همراه بود.

گردهمايى جشن سده در ايالت واشنگتن، به دليل محدوديت سالن گردهمايى، بدون افروختن آتش انجام شد. در حال حاضر، زرتشتيان ايالت واشنگتن داراى نيايشگاه يا سالن گردهمايى نمى باشند و برنامه ها در مكان هاى مختلفى كه توسط انجمن اجاره ميشود، برگزار ميگردند

Comments are closed.