برگردان گاتها سرود‌های اشوزتشت به فارسی‌

Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/khazaee-160x152.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/khazaee.jpg 307w"...
Image of type "jpg 307w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/khazaee-160x152.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/khazaee.jpg 307w"...
Image of type "jpg 307w" not supported.


نسخه جدیدی از برگردان گاتها به زبان فارسی‌ توسط دکتر خسرو خزاعی انتشار یافت. این نسخه از گاتها از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی‌ است.

دکتر خسرو خزاعی فارغ التحصیل رشته تاریخ تمدن و زبان شناسی‌ از دانشگاه بروکسل بلژیک و بنیان گذار کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی‌ زرتشت در شهر بروکسل است. این کانون از نزدیک به ۲۷ سال پیش تاکنون برای آموزش جهان بینی‌ زرتشت در سطح اروپا و جهان فعال است.

ترجمه دکتر خسرو خزاعی از گاتها را میتوانید از اینجا دریافت کنید.

Comments are closed.