نتایج انتخابات داخلی‌ هیات رییسه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/07img_7836czc-election-aug-27-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.

پس از رای گیری داخلی‌، هیات مدیر مرکز زرتشتیان کالیفرنیا افراد زیر به عنوان هیات رییسه این مرکز به مدت یک سال انتخاب کردند:

بهرام گشتاسبی : رییس

اردشیر جمشیدی : نایب رییس

بهرام سروش : خزانه در

مهین کوشش: منشی‌

دوره هیات مدیره این مرکز بر طبق اساسنامه ۲ سال است ولی‌ انتخابات هیات رییسه هر یک سال یک بار انجام میشود.

Comments are closed.