Archive for August, 2008

اردوی کانون دانشجویان زرتشتی در ایران ۳۰ ساله شد

Thursday, August 21st, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/kanoon3-160x129.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/kanoon3.jpg 400w"...
Image of type "jpg 400w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/kanoon3-160x129.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/kanoon3.jpg 400w"...
Image of type "jpg 400w" not supported.

کانون دانشجویان زرتشتی ۳۰ امین دوره اردوی دانش آموزان زرتشتی سراسر ایران را امسال برگزار کرد. اردوی امسال از تاریخ ۲۰ امرداد با مهمانی شام انجمن زرتشتیان تهران در سالن خسروی آغاز شد. در این مراسم نمایندگان کانون دانشجویان و انجمن زرتشتیان تهران به سخن رانی‌ پرداختند. [ادامه]

گزارش تصویری و نتایج شمارش آرای انتخابات اعضای دایم مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Wednesday, August 20th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/01img_7828czc-election-aug-27-2008-500x346.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/01img_7828czc-election-aug-27-2008.jpg 715w"...
Image of type "jpg 715w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/01img_7828czc-election-aug-27-2008-500x346.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/01img_7828czc-election-aug-27-2008.jpg 715w"...
Image of type "jpg 715w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/13img_7843czc-election-aug-27-2008-500x331.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/13img_7843czc-election-aug-27-2008.jpg 758w"...
Image of type "jpg 758w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/13img_7843czc-election-aug-27-2008-500x331.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/13img_7843czc-election-aug-27-2008.jpg 758w"...
Image of type "jpg 758w" not supported.

رستم شیرمردیان: رای گیری برای انتخاب اعضای دایم مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در روز یک شنبه ۲۷ جولای انجام شد.در این انتخابات که ۱۲ نفر از همکیشان کاندیدا بودند، تعداد کل آرای گرفته شده ۱۲۶ رای بود. [ادامه]

گهنبار توجی در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به همراه تصاویری از این مراسم

Monday, August 18th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_09771-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_09771-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_09771.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_09771-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_09771-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_09771.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/70img_8345gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/83img_8362gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_0979-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0979-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0979.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_0979-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0979-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0979.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/84img_8364gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/85img_8365gahanbar-tooji-aug-2008.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/33img_8268gahanbar.jpg 800w"...
Image of type "jpg 800w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_0956-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0956-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0956.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_0956-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0956-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_0956.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.

رستم شیرمردیان: به همت گروهی از زرتشتیان و با همکاری مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، گهنبار توجی در صبح روز یکشنبه ۱۰ آگوست در این محل برگزار شد. [ادامه]

گرد هم آیی‌ غیر رسمی‌ زرتشتیان سن دیگو

Monday, August 18th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center1-500x290.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center1.jpg 797w"...
Image of type "jpg 797w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center1-500x290.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center1.jpg 797w"...
Image of type "jpg 797w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2-160x106.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2-500x332.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2.jpg 885w"...
Image of type "jpg 885w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2-160x106.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2-500x332.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/sandiego-center2.jpg 885w"...
Image of type "jpg 885w" not supported.

sandiegozoroastrian.com

خبر نامه زرتشتیان سن دیگو از همکیشان علاقه مند دعوت کرد تا در روز ۲۳ آگوست ساعت ۱ پسین در آدرس زیر گرد هم جمع شوند: [ادامه]

اردوی جوانان زرتشتی جنوب کالیفرنیا

Sunday, August 17th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp25-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp25.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp25-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp25.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp32-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp32.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp32-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/youngzcamp32.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.

youngzcamp.com

اردوی جوانان زرتشتی جنوب کالیفرنیا امسال نیز چون سالیان پیش با همت فردوس ایرانی‌ و با همکاری داوطلبانه گروهی از همکیشان و والدین شرکت کنندگان اردو به مدت ۳ روز برگزار میشود. [ادامه]

برگزاری پیکار‌های جام جانباختگان زرتشتی در تهران

Saturday, August 16th, 2008

jamejanbakhtegan.org

کانون دانشجویان زرتشتی بیست و هشتمین دوره پیکار‌های جام جانباختگان زرتشتی را در تاریخ ۷ تا ۱۱ امرداد ماه ۱۳۸۷ در همایش گاه مارکار تهران برگزار نمود. این دوره از مسابقات در رشته‌های بسکتبال، والیبال، فوتبال، پینگ پنگ،دوچرخه سواری، بدمینتون و شطرنج برگزار شد. [ادامه]

اعضای دایم مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Friday, August 15th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/czc2-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/czc2-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/czc2-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/czc2-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.

رستم شیرمردیان: رای گیری برای انتخاب اعضای دایم مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در روز یک شنبه ۲۷ جولای انجام شد. بر طبق اساسنامه این مرکز برای راه یافتن به هیات امنا، کاندیداها باید قبلا به عضویت دایم مرکز در آماده باشند. [ادامه]

انتخابات هیات مدیره مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Friday, August 15th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/czc2-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/czc2-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/10/czc2-160x107.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/10/czc2-499x334.jpg 499w"...
Image of type "jpg 499w" not supported.

رستم شیرمردیان: انتخابات  گردش ۱۶ هیات مدیره مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در روز یک شنبه ۲۷ جولای در سالن مروارید گیو در این مرکز برگزار شد.  در این مجمع ۱۳۲ نفر از همکیشان باشنده بودند.  پس از پایان یافتن شمارش آرا افراد زیر به ترتیب آرا به عنوان هموندان اصلی به هیات مدیره مرکز برای ۲ سال آینده راه یافتند: [ادامه]

اردوی نوجوانان زرتشتی شمال کالیفرنیا

Friday, August 15th, 2008

pzo.info

اردوی نوجوانان زرتشتی شمال کالیفرنیا در تعطیلات آخر هفته اول آگوست برگزار شد. در این اردو حدود ۵۰ نفر از نوجوانان شرکت داشتند و با همکاری انجمن زرتشتیان سن حوزه یا Persian Zoroastrian Organization و گروهی از همکیشان مقیم شمال کالیفرنیا برگزار شد . [ادامه]

برگزاری مسابقات بین المللی زرتشتیان در سن دیگو

Friday, August 15th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-0321-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-0321.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-0321-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-0321.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-0481-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-0481.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-0481-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-0481.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12942-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12942.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12942-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12942.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13241-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13241.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13241-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13241.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13671-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13671.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13671-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13671.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13711-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13711.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_13711-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_13711.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/p10100151-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/p10100151.jpg 750w"...
Image of type "jpg 750w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/p10100151-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/p10100151.jpg 750w"...
Image of type "jpg 750w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-1281-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-1281.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-1281-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-1281.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-1282-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-1282.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-1282-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-1282.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-2871-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-2871.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-2871-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-2871.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-3241-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-3241.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/picture-3241-300x200.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/picture-3241.jpg 1051w"...
Image of type "jpg 1051w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/dsc029514-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/dsc029514.jpg 2592w"...
Image of type "jpg 2592w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/dsc029514-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/dsc029514.jpg 2592w"...
Image of type "jpg 2592w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/dscn45983-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/dscn45983.jpg 3072w"...
Image of type "jpg 3072w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/dscn45983-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/dscn45983.jpg 3072w"...
Image of type "jpg 3072w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12881-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12881.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12881-300x225.jpg 300w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12881.jpg 1600w"...
Image of type "jpg 1600w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12962-225x300.jpg 225w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12962.jpg 1200w"...
Image of type "jpg 1200w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/09/img_12962-225x300.jpg 225w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/09/img_12962.jpg 1200w"...
Image of type "jpg 1200w" not supported.

From Zathletics.com

یازدهمین  دوره مسابقات بین المللی زرتشتیان از ۲ تا ۶ ژولای ۲۰۰۸ در دانشگاه سن دیگو برگزار شد. ZSC کمیته ورزشی فزانا هر ۲ سال یک بار این مسابقات را برگزار می‌کند. دوره قبل این مسابقات در لوس انجلس برگزار شده بود. شمار شرکت کنندگان این دوره ۵۹۰ نفر بود که افزایش چشمگیری نسبت به دوره قبل را نشان میداد. [ادامه]