گردهمايى جشن سده در ايالت واشنگتن

February 8th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-4.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3-500x365.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3.jpg 1017w"...
Image of type "jpg 1017w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3-500x365.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-3.jpg 1017w"...
Image of type "jpg 1017w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/02/sadeh-wa-1.jpg 1024w"...
Image of type "jpg 1024w" not supported.

سياتل: زرتشتيان ايالت واشنگتن آمريكا به مناسبت جشن سده در تاريخ شنبه 12 بهمن ماه گرد هم آمدند. در اين برنامه، نخست، نيايش توسط خانم فرانك سروشيان اجرا گرديد. سپس خانم فرنگيس سروشيان دقايقى در مورد فلسفه و تاريخچه جشن سده صحبت كردند. [ادامه]

Music Album Produced by Zarthushti Youth in San Diego, USA

January 15th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/tara1-160x135.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara1-500x423.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara1.jpg 560w"...
Image of type "jpg 560w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/tara1-160x135.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara1-500x423.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara1.jpg 560w"...
Image of type "jpg 560w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/tara2-500x424.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara2.jpg 559w"...
Image of type "jpg 559w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/tara2-500x424.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/tara2.jpg 559w"...
Image of type "jpg 559w" not supported.

The Persian music album “The Gift”, is produced by Zarthushti brothers Bahram and Mehrdad Banki (from San Diego, CA) for Persian artist Tara.  This album was released by label Century Records-USA in September 2008, and consists of nine songs. [Continue]

Youths Performed The Maidyarem Gahanbar at Ontario Dare Mehr

January 12th, 2009

Mehrzad Dehmiri – Toronto:  On January 4, 2009 Maidyarem Gahanbar was held at the Mehraban Guiv Darbe Mehr in Ontario, Canada. [Continue]

آیین سدره پوشی گروهی در شهر مسکو روسیه

January 11th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.

کوروش آریانا – نروژ:  در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۸ برای دومین بار آیین سدره پوشی گروهی برای پیوستن جمعی از شیفتگان دین زرتشت  در شهر مسکو روسیه برگزار شد. نو بهدینان از روسیه (با اصالت روس) و ایران در مراسم حضور یافتند تا با زرتشتیان همپیوند شوند.  آیین سدره پوشی توسط یک موبد ایرانی برگزار شد. [ادامه]

Change of Venue: Conference on Zoroastrian Faith by ZSO, FEZANA and WZO

January 10th, 2009

The Zoroastrian Society of Ontario is planning a symposium to explore different perspectives of the Zoroastrian faith. The event is co-sponsored by Federation of Zoroastrian Associations of North America (FEZANA), Zoroastrian Society of Ontario (ZSO) and World Zoroastrian Organization (WZO). [Continue]

“Society of Scholars of Zoroastrianism” Conference held by Zoroastrian Association of Metropolitan Chicago

January 9th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/1-160x122.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1-500x382.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/1-160x122.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1-500x382.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard-160x117.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard-500x366.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard.jpg 1575w"...
Image of type "jpg 1575w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard-160x117.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard-500x366.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/4dinyar-patel-harvard.jpg 1575w"...
Image of type "jpg 1575w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/3bhoteshahin-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/3bhoteshahin-500x375.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/3bhoteshahin-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/3bhoteshahin-500x375.jpg 500w"...
Image of type "jpg 500w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/2-antia-160x114.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/2-antia-500x357.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/2-antia.jpg 1362w"...
Image of type "jpg 1362w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/2-antia-160x114.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/2-antia-500x357.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/2-antia.jpg 1362w"...
Image of type "jpg 1362w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london-160x115.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london-500x359.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london.jpg 1367w"...
Image of type "jpg 1367w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london-160x115.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london-500x359.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/5-farrokh-vajifdar-from-london.jpg 1367w"...
Image of type "jpg 1367w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/1-160x122.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1-500x382.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1.jpg 1547w"...
Image of type "jpg 1547w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/1-160x122.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1-500x382.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/1.jpg 1547w"...
Image of type "jpg 1547w" not supported.

Roshan Rivetna – Chicago: Zoroastrian Association of Metropolitan Chicago (ZAC) hosted the third SSZ (Society of Scholars of Zoroastrianism) Conference at the Arbab Rustom Guiv Dare Mehr, in Chicago, November 21-24. [Continue]

برگردان گاتها سرود‌های اشوزتشت به فارسی‌

January 7th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/khazaee-160x152.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/khazaee.jpg 307w"...
Image of type "jpg 307w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/khazaee-160x152.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/khazaee.jpg 307w"...
Image of type "jpg 307w" not supported.

نسخه جدیدی از برگردان گاتها به زبان فارسی‌ توسط دکتر خسرو خزاعی انتشار یافت. این نسخه از گاتها از طریق شبکه اینترنت قابل دسترسی‌ است. [ادامه]

Zarathustra’s Passing-Away Anniversary in Virginia, USA

January 5th, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21-160x112.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21-500x350.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21.jpg 552w"...
Image of type "jpg 552w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21-160x112.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21-500x350.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_21.jpg 552w"...
Image of type "jpg 552w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/zartosht_4-160x124.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/zartosht_4.jpg 476w"...
Image of type "jpg 476w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/zartosht_4-160x124.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/zartosht_4.jpg 476w"...
Image of type "jpg 476w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_3-500x333.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_3.jpg 640w"...
Image of type "jpg 640w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_3-500x333.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/virginiazartosht_3.jpg 640w"...
Image of type "jpg 640w" not supported.

Dariush Jamasb-Virginia: Zoroastrians in Washington D.C area gathered in Virginia Dare Mehr to hold prophet Zarathustra’s passing-away anniversary. [Continue]

ZSBC Youth Committee Election Results

January 1st, 2009
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/zsbc-vancouver-logo-160x79.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/zsbc-vancouver-logo.jpg 281w"...
Image of type "jpg 281w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2009/01/zsbc-vancouver-logo-160x79.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2009/01/zsbc-vancouver-logo.jpg 281w"...
Image of type "jpg 281w" not supported.

zsbc

Zoroastrian Society of British Columbia (ZSBC) youth committee election was held as scheduled on Sunday, December 14, 2008 at Arbab Rostam Guiv Dare Mehr in city of Burnbay, Canada. [Continue]

Group Initiation Ceremony in Moscow – Report and Photos

December 30th, 2008
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t7-160x111.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t7-500x347.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t7.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t7-160x111.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t7-500x347.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t7.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t1-160x120.jpg 160w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1-500x375.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t1.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t21-500x201.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t21.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.
Watermarking file "wp-content/uploads/2008/12/t21-500x201.jpg 500w, http://wznn.org/wp-content/uploads/2008/12/t21.jpg 700w"...
Image of type "jpg 700w" not supported.

Kourosh Aryana-Norway: For the second time a group initiation ceremony was held in Moscow, Russia on 14th of December 2008.  New behdins from Iran and Russia (native Russians) attended the ceremony to join Zoroastrian Religion. The ceremony was performed by an Iranian Mobed. [Continue]